Baltic Clipper

Pagrindinės vežimo oru sąlygos

1. Šiomis Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis (toliau tekste, Sąlygos) ir keleiviui išduotu bilietu patvirtinama tarp oro vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis (toliau tekste, Sutartis).

2. Šiose Sąlygose naudojamos sąvokos:

2.1. Bagažas – keleivio asmeninis turtas ir daiktai, vežami orlaiviu pagal Sutartį; jei šiose Sąlygose tiesiogiai nenurodyta kitaip, ši sąvoka taikoma ir registruotam, ir neregistruotam bagažui.

2.2. Bilietas – Sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą Sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis. Keleivis turi pareigą išsaugoti bilietą visos kelionės metu, jeigu oro vežėjas jo nepakeičia kitu lygiaverčiu dokumentu.

2.3. Kelionės dokumentai – pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, draudimas ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.

2.4. Kelionių organizatorius - UAB „Baltic Clipper“, įm. kodas 110437597, adresas Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas, tel. +370 5 24909000, el.paštas info@bc.lt

2.5. Oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti licenciją oro susisiekimui vykdyti, nurodyta Sutartyje.

2.6. Oro vežėjo taisyklės – oro vežėjo patvirtintos keleivių, bagažo, krovinių vežimo paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos ir tvarka, kurios taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-04-20 dienos įsakymu Nr. 3-147 patvirtintos „Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės“. Oro vežėjo taisyklės arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje su jomis galima susipažinti, pateikiamos kelionių organizatorių atstovaujančio kelionių pardavimo agento interneto svetainėje bc.lt.  

3. Sutartyje nurodytas apytikslis išvykimo/grįžimo laikas yra preliminarus. Tikslus išvykimo/grįžimo laikas nurodomas biliete, kurį kelionių organizatorius pateikia keleiviui likus pakankamai laiko iki išvykimo pradžios. Oro vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas oro vežėjo iniciatyva be atskiro įspėjimo. Keleivis ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki išvykimo turi pasitikrinti išvykimo laiką pagal oro vežėjo tvarkaraštį ir oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto svetainėje. Prireikus oro vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

4. Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos oro vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Oro vežėjo patvirtintose oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyti kiti pretenzijų pateikimo terminai ir sąlygos. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis oro vežėjo taisyklėmis.

5. Keleivis į oro uostą turi atvykti registruotis skrydžiui oro vežėjo, kelionių organizatoriaus arba kelionių organizatorių atstovaujančio kelionių pardavimo agento iš anksto raštu ar elektroninėmis priemonėmis nurodyta tvarka ir laiku. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) oro vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 45 min. iki paskelbto išvykimo laiko (reikalavimas taikomas ir įsigyjant bilietus elektroninėmis priemonėmis). Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Oro vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

6. Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Visi keliaujantieji į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, su savimi privalo turėti galiojantį pasą. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje urm.lt.  Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, oro vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to oro vežėjo patirtas išlaidas.

7. Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau tekste, Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

8. Pagal Konvencijos nuostatas, oro vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau oro vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (angl. Special Drawing Rights, sutr. SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl oro vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo.

9. Pagal Konvencijos nuostatas, oro vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį oro vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Oro vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1 000 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Netiesioginiai nuostoliai, įskaitant neturtinę žalą, nėra atlyginami. Dėl papildomos informacijos apie kitus oro vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru rekomenduojame kreiptis į oro vežėją.

10. Informacija apie bagažo matmenis, svorį, oro vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir kitus su bagažu susijusius reikalavimus nurodoma biliete ir/ar oro vežėjo taisyklėse.

11. Keleivio registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Oro vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže.

12. Rankiniame bagaže, be 11 punkte nurodytų daiktų, taip pat draudžiami vežti šie daiktai:

12.1. pistoletai, šaunamieji ginklai – bet kokie daiktai, kurie gali arba atrodo, kad gali, paleisti šovinį (pavyzdžiui: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų naikinimo priemonės; gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; įvairūs žaisliniai ginklai; sudedamosios šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); mažo kalibro pistoletai; elektrošoką sukeliantys ginklai „Taser“; elektrošoko įrenginiai, naudojami gyvuliams varyti; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, kurie savo forma primena šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai);

12.2. smailieji ginklai ir aštriabriauniai daiktai – smailūs ir aštriabriauniai daiktai, kuriuos naudojant galima sužeisti (pavyzdžiui: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai su fiksuojamąja ar išmetamąja geležte bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitos medžiagos, tačiau gana tvirti, kad būtų galima traktuoti kaip potencialius ginklus; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; amatų įrankiai, kurie gali būti naudojami kaip smailūs ar aštrūs ginklai: grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai ir kt.);

12.3. bukieji įrankiai – bet kokie buki daiktai, galintys sužaloti (pavyzdžiui: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; mažojo beisbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; raketlazdės; biliardo, amerikietiškojo ir angliškojo biliardo lazdos; kovos menų reikmenys);

12.4. sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys); sprogstamosios kapsulės; litavimo lempos; detonatoriai ir degikliai; sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai; dujos ir dujų talpyklos; granatos; fejerverkai; bet kokio pavidalo signalinės raketos; žiebtuvėlių skystis; minos ir kiti karinės paskirties sprogstamieji įtaisai; šaudyklės-pliauškynės; benzinas ir gazolinas; sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslios kopijos ar imitacijos; dūminiai užtaisai ar šoviniai; žaislinių šautuvų kapsulės; terpentinas ir dažų skiedikliai);

12.5. cheminės ir toksinės medžiagos, kurios gali būti panaudotos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: rūgštys, chloras ir balinamosios medžiagos; neutralizuojamosios purškiamosios dujos, pipirinės ir ašarinės, rūgštys, esančios aerozolinėje pakuotėje ir kt.).

13. Taikomi rankinio bagažo apribojimai vežant atsargines ličio baterijas. Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui: nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų kraunamąsias baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže.

14. Tiek rankiniame, tiek registruotajame bagaže draudžiami vežti šie daiktai:

14.1. „Samsung Galaxy Note 7“ išmanieji telefonai (priklausomai nuo konkretaus oro vežėjo taisyklių);

14.2. suslėgtosios dujos (degiosios, nedegiosios ir nuodingosios), pavyzdžiui: ašarinės dujos, dujų šviestuvai, deguonis, dujų balionai, butano dujos, skirtos plaukų priežiūros priemonių flakonams ir žiebtuvėliams pildyti;

14.3. korozinės medžiagos, pavyzdžiui: rūgštys, šarmai, gyvsidabris, skystojo elektrolito pripildytos baterijos;

14.4. sprogstamosios medžiagos, pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys), signalinės raketos, fejerverkai;

14.5. oksiduojančiosios medžiagos, pavyzdžiui, balinančiosios medžiagos;

14.6. radioaktyviosios arba stipriai įmagnetintos medžiagos;

14.7. nuodingosios ir infekcinės medžiagos;

14.8. netinkamai supakuoti daiktai, jei nėra išduotas garantinis talonas;

14.9. daiktai, kurių gabenimas uždraustas įstatymais, Vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;

14.10. daiktai, kurie dėl dydžio ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;

14.11. aštrų kvapą skleidžiantys daiktai;

14.12. maisto produktai, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;

14.13. pavyzdžių arba rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį, siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai arba rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas;

14.14. kiti daiktai, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei oro vežėjo taisyklėse.

15. Skysčių vežimo reikalavimai:

15.1. skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 ml induose;

15.2. Indai turi būti įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį.

15.3. vienas maišelis – vienam keleiviui;

15.4. skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pastos, plaukų geliai, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kiti panašios konsistencijos produktai).

16. Aviacijos saugumo darbuotojai į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną gali atsisakyti įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną daiktą, arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. Už tokius sprendimus neatsako nei oro vežėjas, nei kelionių organizatorius.